Registerbeskrivning

Froneri Finland Oy dataskyddsbeskrivning (25.5.2018)

Detta är Froneri Finland Oy:s (”Froneri”) dataskyddsbeskrivning. Froneri Finland tillhör koncernen Froneri Group. 
Mer information om företagen inom koncernen finns på adressen www.froneri.com.

Froneri respekterar din identitet och har förbundit sig att skydda dina personuppgifter. I denna
dataskyddsbeskrivning berättar vi hur vi behandlar dina personuppgifter när du har kontakt med oss exempelvis genom
att besöka vår webbplats. Vi berättar också om dina rättigheter i fråga om integritet och det skydd som
lagstiftningen ger dig.

 1. Viktig information och information om oss

Syftet med denna dataskyddsbeskrivning

Syftet med denna dataskyddsbeskrivning är att informera om hur Froneri samlar in och behandlar dina personuppgifter
när du är i kontakt med oss, inklusive uppgifter som du kan ge genom denna webbplats när du beställer vårt
nyhetsbrev, köper en produkt eller tjänst eller deltar i en tävling.

Denna webbplats är inte avsedd för barn och vi samlar inte medvetet in uppgifter om barn.

Vi ber dig läsa denna dataskyddsbeskrivning och eventuell annan information om behandling av personuppgifter som vi
kan tillhandahålla i vissa fall där vi samlar in eller behandlar dina personuppgifter. På så sätt vet du hur och
varför vi behandlar dina uppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Froneri Finland Oy är den personuppgiftsansvarige som ansvarar för dina personuppgifter (omtalas i denna
dataskyddsbeskrivning med namnet ”Froneri” eller ordet ”vi” i olika former).

Vi har en utsedd kontaktperson för dataskydd, som ansvarar för hanteringen av frågor som gäller denna
dataskyddsbeskrivning. Om du har frågor om denna dataskyddsbeskrivning eller vill använda dina rättigheter kan du
kontakta kontaktpersonen i dataskyddsärenden, vars kontaktuppgifter anges nedan.

Kontaktuppgifter

Våra kompletta kontaktuppgifter är följande: Froneri Finland Oy

Kontaktperson i dataskyddsärenden: Laura Anttila

E-postadress: [email protected]

Postadress: Kägelhamnen 5, 02150 Esbo

Telefonnummer: +358 400 189353

Förändringar i dataskyddsbeskrivningen och din skyldighet att meddela oss om förändringar

Denna version uppdaterades 25 maj 2018

Det är viktigt att de uppgifter som vi har är korrekta och aktuella. Meddela oss om dina personuppgifter förändras
under kundrelationen.

Tredjepartslänkar

Denna webbplats kan innehålla länkar till tredje parters webbplatser samt tillägg och applikationer från tredje
parter. Genom att klicka på länkar eller tillåta anslutningar kan du ge tredje parter möjlighet att samla in eller
dela uppgifter om dig. Vi kontrollerar inte tredje parters webbplatser och ansvarar inte för deras
dataskyddsbeskrivningar. När du lämnar vår webbplats rekommenderar vi att du läser dataskyddsbeskrivningen för den
webbplats du går vidare till.

 1. Information som vi samlar in om dig

Med personuppgifter avses alla sådana uppgifter genom vilka en person kan identifieras. Uppgifter där hänvisningar
till identitet har avlägsnats (anonyma uppgifter) räknas inte som personuppgifter.

Vi kan samla in, använda, förvara och överföra olika typer av personuppgifter som vi har sammanställt. Dessa kan
vara

 • identitetsuppgifter, som är förnamn, efternamn, användarnamn eller motsvarande
  identifiering, civilstånd, yrkestitel, födelsedatum och kön
 • kontaktuppgifter, som är faktureringsadress, leveransadress, e-postadress och telefonnummer
 • ekonomiska uppgifter, som är uppgifter om bankkonto och betalkort
 • transaktionsuppgifter, som är uppgifter om betalningar som du gjort och tagit emot samt
  andra uppgifter om produkter och tjänster som du köpt från oss
 • tekniska uppgifter, som är IP-adress, inloggningsuppgifter, webbläsartyp och -version,
  inställningar för tidszon och plats, typer och versioner av webbläsartillägg, operativsystem och plattform
  samt annat teknik i de apparater genom vilka du använder denna webbplats
 • profiluppgifter, som är ditt användarnamn och lösenord, dina köp eller beställningar, dina
  intressen och preferenser, respons från dig och dina svar på enkäter
 • användningsuppgifter, som är information om hur du använder vår webbplats, våra produkter
  och våra tjänster
 • marknadsförings- och kommunikationsuppgifter, som är de sätt du valt att ta emot
  marknadsföringsmeddelanden från oss och tredje parter samt de sätt du valt att ta emot meddelanden.

Vi samlar inte in personuppgifter av känslig natur, så kallade särskilda kategorier av
personuppgifter
(dit hör uppgifter om ras eller etnisk bakgrund, religiös eller filosofisk åskådning,
sexuellt beteende eller läggning, politiska åsikter, medlemskap i fackförening, hälsotillstånd samt genetiska och
biometriska uppgifter). Vi samlar inte heller in uppgifter om domar eller brott.

Om du inte uppger personuppgifter

Om lagstiftningen kräver att vi samlar in dina uppgifter eller om det är nödvändigt på grund av ett avtal som du
ingått med oss, men du inte tillhandahåller uppgifter på vår begäran, kan vi kanske inte förverkliga ett existerande
eller planerat avtal (exempelvis leverera produkter eller tjänster till dig). I sådana fall kan vi tvingas
avbeställa produkten eller tjänsten. Om detta inträffar meddelar vi dig om saken.

 1. Hur samlas personuppgifter in?

Vi samlar in uppgifter av och om dig på flera olika sätt:

 • Direkt kommunikation. Du kan meddela dina identitets-, kontakt- och ekonomiska uppgifter
  genom att fylla i blanketter eller ha kontakt med oss per post, telefon, e-post eller annat sätt. Dessa är
  personuppgifter som du uppger exempelvis i följande situationer:
 • du söker våra produkter eller tjänster
 • du skapar ett konto på vår webbplats
 • du blir kund eller leverantör eller inleder någon annan typ av affärssamarbete med oss
 • du beställer våra tjänster eller publikationer
 • du begär marknadsföringsmeddelanden från oss
 • du deltar i en tävling, kampanj eller undersökning
 • du ger oss respons.
 • Automatiserad teknologi eller kommunikation. När du besöker vår webbplats kan vi
  automatiskt samla in tekniska uppgifter om den utrustning och webbläsare du använder samt dina vanor
  gällande detta. Vi samlar in dessa personuppgifter med hjälp av kakor (cookies), serverloggar och andra
  motsvarande tekniska verktyg. Vi kan också få tekniska uppgifter när du besöker andra webbplatser som
  använder våra kakor. Läs mer i vår beskrivning av kakor [
 • Tredje parter och offentligt tillgängliga källor.

Tekniska uppgifter från följande parter:

 • serviceproducenter som tillhandahåller analys såsom Google, som finns utanför EU
 • reklamnätverk såsom Google, som finns utanför EU
 • tillhandahållare av söktjänster såsom Google, som finns utanför EU
 • identitets- och kontaktuppgifter från offentligt tillgängliga källor såsom handelsregister eller röstlängder
  som finns inom EU.
 1. Så används dina personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter endast i enlighet med vad lagen tillåter. Vi behandlar i allmänhet personuppgifter
på följande grunder:

 • Förverkligande av ett avtal avser behandling av dina personuppgifter i fall där det är
  nödvändigt för att förverkliga ett avtal där du är part eller för att förverkliga en åtgärd på din begäran
  för att ett sådant avtal ska kunna ingås.
 • Våra berättigade intressen (eller en tredje parts berättigade intressen) förutsätter
  behandling av personuppgifter. Med ett berättigat intresse avses ett intresse hos vårt företag i anknytning
  till genomförandet och styrningen av vår affärsverksamhet och som möjliggör tillhandahållande av en så bra
  produkt/tjänst som möjligt och en så bra upplevelse och säkerhet som möjligt. Vi beaktar och utvärderar
  eventuella positiva och negativa effekter som behandlingen av dina personuppgifter kan ha för dig och dina
  rättigheter innan vi behandlar dina personuppgifter med stöd av våra berättigade intressen.
 • Lagstadgade skyldigheter, exempelvis efterlevnad av bokförings- eller skattelagstiftning,
  förutsätter behandling av personuppgifter.
 • Du har gett ditt samtycke exempelvis till att vi skickar egna eller tredje parters
  direktmarknadsföringsmeddelanden per e-post eller sms. Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke till
  direktmarknadsföring genom att kontakta oss.

Syften med användningen av dina personuppgifter

Nedan finns en tabell där vi beskriver alla planerade användningssyften för personuppgifter och de rättsliga
grunderna för dem. I tillämpliga fall har vi även definierat våra berättigade intressen i specifika fall.

Observera att vi kan behandla dina personuppgifter i enlighet med mer än en rättslig grund beroende på syftet med
användningen av dina uppgifter. Om du behöver information om den rättsliga grund som vi tillämpar i fall av
användning av dina personuppgifter där tabellen nedan anger flera rättsliga grunder, kan du kontakta oss.

Användningssyfte Typ av uppgift Behandlingens rättsliga grund
Registrering som ny kund eller ingående av eller förhandling om ett avtal (a) identitet

(b) kontaktuppgifter

Förverkligande av eller förhandling om ett avtal som ingås med dig
Hantering och leverans av dina beställningar, inklusive

(a) hantering av betalningar och avgifter

(b) indrivning av våra fordringar

(a) identitet

(b) kontaktuppgifter

(c) ekonomiska uppgifter

(d) transaktionsuppgifter

(e) marknadsföring och kommunikation

(a) Förverkligande av ett avtal som ingås med dig

(b) behövs med stöd av vårt berättigade intresse (indrivning av våra fordringar)

Upprätthållande av kundrelationen, inklusive

(a) meddelanden om förändringar i våra avtalsvillkor eller vår dataskyddsbeskrivning

(b) förfrågningar om bedömningar eller inbjudningar att besvara enkäter

(a) identitet

(b) kontaktuppgifter

(c) profil

(d) marknadsföring och kommunikation

(a) Förverkligande av ett avtal som ingås med dig

(b) Behövs för att uppfylla en lagstadgad skyldighet

(c) Behövs med stöd av våra berättigade intressen (att hålla vårt register uppdaterat och ta reda på hur
våra kunder använder våra produkter/tjänster)

Möjliggörande av deltagande i en utlottning eller tävling eller besvarande av en enkät (a) identitet

(b) kontaktuppgifter

(c) profil

(d) användning

(e) marknadsföring och kommunikation

(a) Förverkligande av ett avtal som ingås med dig

(b) Behövs med stöd av våra berättigade intressen (ta reda på hur våra kunder använder våra
produkter/tjänster, utveckling av våra produkter/tjänster och utökande av vår affärsverksamhet)

Hantering och skydd av vår affärsverksamhet och denna webbplats (inklusive felsökning,
analys av information, testning, systemunderhåll, stöd, rapportering och förvaltning av information)
(a) identitet

(b) kontaktuppgifter

(c) tekniska uppgifter

(a) Behövs med stöd av våra berättigade intressen (utövande av vår affärsverksamhet,
tillhandahållande och administration av IT-tjänster, nätsäkerhet, förebyggande av bedrägerier samt
omorganisering av affärsverksamheten i samband med förändringar i koncernen)

(b) Behövs för att uppfylla en lagstadgad skyldighet

Erbjudande av väsentligt innehåll och marknadsföring på vår webbplats samt mätning av och
förståelse för effektiviteten hos den marknadsföring vi erbjuder
(a) identitet

(b) kontaktuppgifter

(c) profil

(d) användning

(e) marknadsföring och kommunikation

(f) tekniska uppgifter

Behövs med stöd av våra berättigade intressen (ta reda på hur våra kunder använder våra
produkter/tjänster, utveckling av våra produkter/tjänster, utökande av vår affärsverksamhet och
uppgörande av vår marknadsföringsstrategi)
Analys av uppgifter för att förbättra vår webbplats, våra produkter/tjänster, vår
marknadsföring, våra kundrelationer och kundupplevelsen.
(a) tekniska uppgifter

(b) användning

(a) Behövs med stöd av våra berättigade intressen (fastställande av kundtyper för våra
produkter och tjänster, hålla vår webbplats uppdaterad och relevant, utveckling av vår affärsverksamhet
och uppgörande av vår marknadsföringsstrategi)
Förslag och rekommendationer gällande produkter eller tjänster som eventuellt kan intressera
dig
(a) identitet

(b) kontaktuppgifter

(c) tekniska uppgifter

(d) användning

(e) profil

(a) Behövs med stöd av våra berättigade intressen (utveckling av våra produkter/tjänster och
utökande av vår affärsverksamhet)

(b) Utgående från ditt samtycke (elektronisk direktmarknadsföring)

Tredje parters marknadsföring (a) identitet

(b) kontaktuppgifter

 

Utgående från ditt samtycke

Förändring av syften

Vi använder dina personuppgifter endast för de syften de samlats in för, om vi inte rimligen kan konstatera att de
behövs för något annat syfte som är förenligt med det ursprungliga syftet. Om du vill ha en utredning över hur
behandlingen i det nya syftet är förenlig med det ursprungliga syftet kan du kontakta oss.

Om vi behöver dina personuppgifter för ett syfte som inte anknyter till det ursprungliga syftet meddelar vi dig om
detta och anger den rättsliga grund som ger oss rätt att behandla uppgifterna.

Observera att vi kan behandla dina personuppgifter utan din vetskap i enlighet med ovan beskrivna regler, om
lagstiftningen tillåter eller kräver det.

 1. Utlämnande av dina personuppgifter

Vi kan tvingas lämna ut dina personuppgifter i följande fall:

 • Myndigheter: Vi kan lämna ut dina personuppgifter om en behörig myndighet så kräver, i
  enlighet med gällande lagstiftning.
 • Marknadsföring: Vi kan lämna ut dina personuppgifter till utvalda samarbetspartner om vi
  har fått ditt samtycke till detta.
 • Koncernen: Vi tillhör koncernen Froneri Group. Vi kan behandla dina personuppgifter inom
  koncernen.
 • Företagsarrangemang: Tredje parter till vilka vi kan besluta att sälja eller överföra en
  del av vår affärsverksamhet eller vårt lager eller med vilka vi kan besluta att slå samman en del av vår
  affärsverksamhet eller vårt lager. Alternativt kan vi försöka köpa eller gå samman med andra företag. Om det
  sker en förändring i vår affärsverksamhet kan de nya ägarna använda dina personuppgifter på det sätt som
  anges i denna dataskyddsbeskrivning.
 • Rättsliga yrkanden och indrivning: Vi kan lämna ut personuppgifter till tredje parter om vi
  anser att det är nödvändigt för att förverkliga ett avtal, driva in fordringar, utreda eventuella brott
  eller fastställande av rättsliga yrkanden eller rättsligt försvar.
 1. Överföring av uppgifter

Vi använder underleverantörer vid behandlingen av uppgifter och garanterar då genom ett avtalsarrangemang att
uppgifterna behandlas i enlighet med gällande lagstiftning och denna dataskyddsbeskrivning.

Vissa av våra samarbetspartner finns utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), så när
dessa behandlar dina personuppgifter överförs uppgifterna utanför EES-området.

När personuppgifter överförs utanför EES-området säkerställer vi att skyddsnivån förblir densamma som tidigare.
Detta säkerställs med hjälp av minst en av följande säkerhetsåtgärder:

 • Vi överför dina personuppgifter endast till länder som av Europeiska kommissionen har konstaterats trygga en
  tillräckligt hög skyddsnivå för personuppgifter. Mer information finns i följande dokument: Europeiska
  kommissionen: Adequacy of the protection of personal data in non-EU countries (tillräckligt skydd av
  personuppgifter i andra länder än EU:s medlemsländer).
 • När vi använder vissa serviceleverantörer kan vi använda specialavtal godkända av Europeiska kommissionen,
  genom vilka personuppgifter skyddas på samma sätt som i Europa. Mer information finns i följande dokument:
  Europeiska kommissionen: Model contracts for the transfer of personal data to third countries (modellavtal
  för överföring av personuppgifter till tredje länder).
 • Om vi använder serviceleverantörer i USA kan vi överföra uppgifter till dem om de omfattas av Privacy
  Shield-arrangemanget. Detta arrangemang förutsätter att personuppgifter skyddas på samma sätt när de
  överförs mellan Europa och USA. Mer information finns i följande dokument: Europeiska kommissionen: EU-US
  Privacy Shield (Privacy Shield-arrangemang mellan EU och USA).

Om du vill ha mer information om den mekanism vi använder när vi flyttar personuppgifter utanför EES-området kan du
kontakta oss.

 1. Dataskydd

Vi har vidtagit lämpliga åtgärder för att förhindra olovlig åtkomst till dina personuppgifter och att de av misstag
tappas bort, används, ändras eller lämnas ut. Vi begränsar även tillgången till dina personuppgifter till de
anställda, representanter, entreprenörer och andra tredje parter som har ett affärsmässigt behov av dem. Dessa
behandlar dina personuppgifter endast i enlighet med våra anvisningar och har tystnadsplikt.

Vi har vidtagit åtgärder för att hantera alla misstänkta dataintrång som berör personuppgifter. Om lagen kräver det
meddelar vi dig och lämplig övervakare om alla intrång.

 1. Förvaring av uppgifter

Vi förvarar dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för det syfte för vilket de samlades in,
inklusive för att uppfylla lagstadgade skyldigheter.

En lämplig förvaringstid för personuppgifter fastställs utgående från personuppgifternas mängd, typ och känslighet,
risken för potentiella skador orsakade av olovlig användning eller överlåtelse av uppgifterna, syftet med
behandlingen av personuppgifter och lokala lagstadgade skyldigheter samt huruvida man kan uppnå samma syften med
andra metoder.

Lagstiftningen förutsätter att vi sparar grundläggande uppgifter om kunder som köpt produkter eller tjänster av oss
(inklusive kontakt-, identitets-, ekonomi- och transaktionsuppgifter) i sex år efter slutet av den räkenskapsperiod
under vilken kundrelationen upphörde.

I vissa fall kan du begära att vi raderar dina uppgifter.

I vissa fall kan vi anonymisera dina personuppgifter (så att de inte längre kan kopplas till dig) för forsknings-
och statistikföringssyften. Vi kan då använda uppgifterna för en obegränsad tid utan särskilt meddelande.

 1. Dina lagstadgade rättigheter

Dataskyddslagstiftningen ger dig vissa rättigheter gällande dina personuppgifter. Du kan:

 • begära tillträde till dina personuppgifter (den registrerades begäran om insyn). Du får en
  kopia av de personuppgifter som vi har om dig och kan kontrollera att vi behandlar dem i enlighet med lagen.
 • begära korrigering av de personuppgifter som vi har om dig. Du kan korrigera ofullständiga
  eller inkorrekta uppgifter som vi har om dig. Vi kan dock behöva kontrollera att de nya uppgifter som du
  tillhandahåller är korrekta.
 • begära att dina personuppgifter raderas, om vi inte har goda skäl att fortsätta behandla
  dem. Du har också rätt att begära att vi förstör eller raderar personuppgifter för vilka du framgångsrikt
  har använt din rätt att förbjuda behandling (mer information nedan), om vi har behandlat dina uppgifter på
  ett lagstridigt sätt eller om lokal lagstiftning kräver att dina personuppgifter raderas. Observera dock att
  vi i vissa fall inte kan förverkliga din begäran om radering vid tidpunkten för begäran av lagenliga skäl
  som vi meddelar dig när de tillämpas.
 • förbjuda användning av dina personuppgifter, om vi använder dina uppgifter för
  marknadsföring kan du när som helst förbjuda användningen genom att klicka på en länk för detta ändamål i
  ett meddelande eller genom att kontakta oss. Om vi i övrigt behandlar dina personuppgifter med stöd av ett
  berättigat intresse (eller en tredje parts berättigade intresse) kan du förbjuda behandling med stöd av din
  egen personliga situation. I vissa fall kan vi påvisa att vi har en orsak till hantering av personuppgifter
  som går före dina rättigheter och friheter.
 • begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du kan begära att vi avbryter
  behandlingen av dina personuppgifter i följande fall: (a) du vill att vi kontrollerar uppgifternas
  korrekthet, (b) vi behandlar uppgifter på ett sätt som strider mot lagen, men du vill inte att vi ska radera
  dina uppgifter, (c) du vill att vi ska spara dina personuppgifter med tanke på fastställandet eller
  framförandet av ett rättsligt yrkande eller rättsligt försvar, även om vi inte längre behöver dem, eller (d)
  du har förbjudit användning av dina uppgifter, men vi måste kontrollera om vi har lagstadgade grunder för
  användning av dem som har företräde.
 • begära att dina personuppgifter överförs till dig eller en tredje part. Vi skickar dina
  personuppgifter till dig eller den tredje part som du valt i en strukturerad, allmänt använd och
  maskinläsbar form. Observera att denna rätt endast gäller automatiska uppgifter som du har gett ditt
  samtycke till att vi använder eller som har använts för att förverkliga ett avtal med dig.
 • när som helst ta tillbaka ditt samtycke, om vi behandlar dina personuppgifter med stöd av
  ditt samtycke. Detta påverkar dock inte lagligheten hos behandling som skedde innan du tog tillbaka ditt
  samtycke. Om du tar tillbaka ditt samtycke kan vi kanske inte leverera vissa varor eller tjänster. Om så är
  fallet informerar vi dig om detta när du tar tillbaka ditt samtycke.
 • lämna in ett klagomål till dataombudsmannen, om du anser att vi har agerat i strid med
  dataskyddslagstiftningen eller denna dataskyddsbeskrivning. Vi värdesätter dock möjligheten att hantera
  problemet tillsammans med dig innan du kontaktar dataombudsmannen.

Om du vill använda de rättigheter som listas ovan kan du kontakta
oss
.

Information om påverkningsmöjligheter i fråga om kakor finns i vår beskrivning
av kakor

I allmänhet tas ingen avgift ut

Du behöver inte betala någon avgift för att få tillträde till dina personuppgifter (eller använda övriga rättigheter
som beskrivs ovan). Vi kan dock debitera en rimlig avgift om din begäran är klart grundlös, upprepad eller oskälig.
Alternativt kan vi vägra uppfylla din begäran under dessa omständigheter.

Uppgifter som vi kan behöva från dig

Vi kanske måste begära vissa uppgifter från dig för att kunna bekräfta din identitet och kontrollera dina
rättigheter att få tillgång till dina personuppgifter (eller använda andra rättigheter). Detta är en säkerhetsåtgärd
genom vilken vi säkerställer att personuppgifter inte lämnas ut till personer som inte har rätt att få dem. Vi kan
också ta kontakt och begära tilläggsinformation angående din begäran för att snabbare kunna besvara den.

Tidsgräns för svaret

Vi strävar efter att besvara alla motiverade begäranden inom en månad. I vissa fall kan det ta mer än en månad att
få svar, om din begäran är mycket komplicerad eller om du har gjort flera begäranden. I sådana fall meddelar vi dig
om saken och håller dig uppdaterad.